Noobs FTS

Quân Anh Lê Văn 0387758656 [email protected] 5 utilisateur récréatif 25-30 Football
Présentation

Chúng tôi là CHIM nhưng mọi người lại gọi là GÀ. Thôi thì lấy tên là... Noobs (Những con gà) vậy...

Maillot 1
Maillot 2
Maillot 3

Zone d'activité

: 00:00 - Lundi
MID